แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน นครปฐม 19 Feb 2016

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานหลังการอบรมเฉพาะทาง เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม). ขอขอบคุณบริษัทอีออนเมดที่ให้การสนับสนุนทั้งการดูงานและสถานที่สัมมนาวิชาการครั้งนี้  

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s