แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน นครปฐม 19 Feb 2016

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน และประสบการณ์การฝึกปฏิบัติงานหลังการอบรมเฉพาะทาง เวชปฏิบัติการบำบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม). ขอขอบคุณบริษัทอีออนเมดที่ให้การสนับสนุนทั้งการดูงานและสถานที่สัมมนาวิชาการครั้งนี้